Column: Mediation met visie

05-12-2016

Van de redactie: inmiddels is bekend dat op 8 december een Kamermeerderheid heeft ingestemd met het financieringsvoorstel van 1,5 miljoen euro voor mediation in strafzaken in 2017.

Donderdag 8 december zal voor mediation in strafzaken een beslissend oordeel vallen: de Tweede kamer stemt over een voorstel van de PvdA, D66, Groen Links en de SP om geld dat vrijkomt doordat een wetsvoorstel over bestuursrechters niet doorgaat, aan te wenden voor mediation in strafzaken. Dit naar aanleiding van het eerdere besluit van de minister om mediation in strafzaken niet op te nemen in de begroting. Er werd gekozen voor onderwerpen uit de meerjaren-agenda van slachtofferbeleid waar meer slachtoffers bij gebaat zijn.

SiB is voorstander van de toevoeging van mediation in strafzaken aan het arsenaal van herstelrechtelijke voorziening. Vanuit onze ervaring met ruim 13.000 slachtoffer-daderbemiddelingen in de afgelopen 10 jaar, zien we behoefte aan contact in een vroeg stadium. We zien dat partijen soms bereid zijn om de uitkomst te delen met justitie. Zodat hiermee rekening kan worden gehouden in de verdere vervolging of in de strafbeslissing.

Mocht een Kamermeerderheid instemmen met het voorstel, dan pleit SiB ervoor om voorafgaand aan de daadwerkelijke landelijke invoering, te werken aan een zorgvuldige en eenduidige werkwijze gebaseerd op een gedeelde visie. Een visie waarin duidelijk wordt waar mediation voor staat: het geschil teruggeven aan partijen. Slachtoffers en daders die onder begeleiding zelf tot oplossingen komen. Een werkwijze die garandeert dat een bemiddeling altijd vrijwillig en vertrouwelijk is: de basisprincipes van mediation en bemiddeling. Vrijwillig doordat slachtoffer en dader volledig geïnformeerd zijn over de mogelijke vormen van herstelbemiddeling (binnen en buiten het strafrecht). Vrijwillig doordat ze weten wat de gevolgen kunnen zijn als ze niet meedoen met mediation of als ze zich terugtrekken.

Een tweede basisprincipe is de vertrouwelijkheid van de mediation. Bijvoorbeeld doordat geen mededelingen worden gedaan over de mediation behalve wanneer partijen daartoe hun toestemming geven. In de zaken die wij deden, zagen we regelmatig dat partijen niet wilden dat er over hun zaak een terugkoppeling aan justitie plaatsvond. Dat is voor justitie soms lastig, maar dit besluit moet worden gerespecteerd. Mediation in strafzaken kan echt alleen een succes worden, als slachtoffers en daders het vertrouwen krijgen dat zij inspraak hebben in wat er in de mediation plaatsvindt en wat er vervolgens mee gebeurt. Als we dat vertrouwen schaden, omwille van de rechtsgang of omdat we partijen niet serieus genoeg nemen, zal mediation nooit het succes ervaren wat ze verdient.

Article image 

Henriette van der Klok
Directeur Slachtoffer in Beeld

Kijk ook deze video over mediation in strafzaken van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving.