Internationale kennisuitwisseling

29-06-2016

Slachtoffer in Beeld leverde in mei en juni meerdere bijdragen aan twee internationale conferenties. De bijeenkomsten boden een goede gelegenheid om ervaringen en kennis met andere organisaties te delen. Keuzevrijheid in herstelbemiddeling liep als een rode draad door de workshops van SiB. Ook deelde de organisatie haar ervaringen met het gebruik van storytelling in Nederlandse gevangenissen om aandacht te vragen voor herstelbemiddeling en emotioneel herstel.

Op 25 tot en met 27 mei vond de internationale conferentie van Victim Support Europe plaats. Locatie was dit jaar Utrecht en het thema luidde: Connect and Commit. Slachtoffer in Beeld nam deel en gaf een workshop over de wensen en behoeften van slachtoffers ten aanzien van slachtoffer-daderbemiddeling, hoe we daaraan tegemoet kunnen komen en hoe we aan hun rechten voldoen door keuzevrijheid in vorm en moment van bemiddeling te kiezen.

Behoeften slachtoffers

In de workshop werd ingegaan op de Europese richtlijn die aangeeft dat alle slachtoffers in een zo vroeg mogelijk stadium geïnformeerd dienen te worden over de beschikbare herstelrechtelijke voorzieningen. Vervolgens werd ingegaan op drie mogelijke behoeften: geen bemiddeling of contact met de dader, bemiddeling parallel aan het strafrecht en mediation in strafzaken. Slachtofferhulp Nederland kwam in de workshop de eerste resultaten toelichten van onderzoek naar redenen waarom slachtoffers niet willen deelnemen. Kort gezegd heeft dit te maken met de gemoedstoestand van het slachtoffer en dat zij niet inzien of verwachten dat bemiddeling hen verder kan brengen. Slachtoffers die behoefte hebben aan herstelbemiddeling parallel aan het strafrecht zijn vooral op zoek naar emotioneel herstel door middel van erkenning en antwoorden op vragen. Slachtoffers die deelnemen aan mediation in strafzaken zoeken vooral een oplossing voor het conflict, compensatie voor de geleden schade en maken er gebruik van omdat het hen wordt aangeboden. Opvallend bij de bezoekers aan de workshop was dat in veel landen geen bemiddeling parallel aan het strafrecht wordt aangeboden maar wel vaak mediation in strafzaken.

Article image 

European Forum for Restorative Justice

Leiden was van 22 tot en met 24 juni de locatie voor de tweejaarlijkse internationale conferentie van het EFRJ. Overkoepelend thema van de conferentie was Realising Restorative Justice: Human Rights and Personal Realities. Op de eerste dag was er tijdens de workshop van Slachtoffer in Beeld veel belangstelling voor de twee vormen van herstelbemiddeling die SiB biedt. Deelnemers uit Ierland, Groot-Brittannië, Oostenrijk en België stelden veel vragen over de verschillen tussen beide varianten. Keuzevrijheid voor betrokken partijen, op basis van volledige en begrijpelijke informatie, werd cruciaal geacht om de twee basisprincipes van herstelbemiddeling te waarborgen: vrijwillige deelname en vertrouwelijkheid van het bemiddelingsproces.

De tweede dag van de conferentie stond in het teken van herstelrecht in detentie. SiB deelde plenair haar ervaringen met de herstelestafette die zij eerder in 25 gevangenissen organiseerde. In een aparte workshop werd met de deelnemers uitgewisseld hoe storytelling, het vertellen van ervaringsverhalen, een bijdrage kan leveren aan een andere cultuur in Nederlandse gevangenissen, waarin meer aandacht is voor emotioneel herstel.

Klik hier voor de plenaire presentaties tijdens het EFRJ.

 Article image Article image