Voortzetting mediation in strafrecht

16-09-2015

Mediation kan een waardevol instrument zijn voor slachtoffers en daders. Dat constateert minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur, in een brief aan de Tweede Kamer. Wel benadrukt de minister dat het bij mediation om maatwerk gaat en bemiddeling niet in alle zaken passend is. In de komende maanden gaat het ministerie onderzoeken hoe mediation in het strafrecht op landelijk niveau kan worden ingezet.

De minister baseert zich in zijn brief op de evaluatie van de pilots herstelbemiddeling die van eind 2013 tot begin 2015 werden uitgevoerd. Slachtoffer in Beeld nam deel aan de pilot Mediation in de officiers- en rechterfase en begeleidde een groot aantal bemiddelingen. Uit de evaluatie blijkt dat mediation voor slachtoffers en verdachten/daders kan bijdragen aan het oplossen van conflicten en een efficiënte afdoening kan zijn van strafbare feiten. Hoewel de minister minder positief is over het effect van mediation op het welbevinden van de betrokkenen, onderschrijft hij dat mediation kan voorzien in de behoefte van beide partijen aan financieel, praktisch en emotioneel herstel.

Realistische verwachtingen

In zijn brief benadrukt Van der Steur dat de verwachtingen van mediation wel realistisch moeten zijn. Niet in alle strafzaken biedt bemiddeling een passende oplossing. In de praktijk is mediation vooral ingezet bij relatief lichte (gewelds)delicten. Verder benoemt de minister nog een aantal aandachtspunten. Zo wil hij de vrijwillige deelname, een belangrijke voorwaarde voor mediation, nader uitwerken. Ook de procedure en de kwaliteit van mediators moet worden gewaarborgd. Tot slot wil hij een aantal juridische zaken nader bekijken. Bijvoorbeeld of de naleving van gemaakte afspraken tijdens een mediation als voorwaarde kan worden opgenomen in een sepot.

Kosten en baten

Onduidelijk is nog wat de kosten en baten van mediation zijn in financiële zin. Zo is niet vastgesteld of de kosten gedekt kunnen worden door eventuele besparingen, omdat er door mediation minder zaken voor de rechter komen. De minister benadrukt wel dat er geen extra budget komt voor de voortzetting op landelijk niveau.

Keuzevrijheid

Slachtoffer in Beeld herkent de aandachtspunten en kanttekeningen die de minister in zijn beleidsreactie noemt. De beschikbaarheid van zowel mediation in strafzaken als slachtoffer-daderbemiddeling parallel aan het strafrecht is daarom cruciaal. Keuzevrijheid tussen beide vormen zal naar verwachting de tevredenheid van deelnemers verhogen. SiB zal de komende tijd met betrokken organisaties meedenken op welke wijze en bij welke zaken mediation ingezet kan worden.

Klik hier voor de brief aan de Tweede Kamer en de eindevaluatie pilots Herstelbemiddeling.