Jaarverslag 2011

In 2011 zijn de aanmeldingen voor slachtoffer-daderbemiddelingen met 11% gestegen. Een jaar waarin het resultaat van vijf jaar ontwikkelen en implementeren zichtbaar is geworden.

Na het opbouwen is Slachtoffer in Beeld het afgelopen jaar hard aan de slag gegaan om verder uit te bouwen naar meer aanmeldingen en nieuwe doelgroepen en samenwerkingsverbanden. Dit begint zijn vruchten af te werpen. Een aantal opvallende resultaten:

  • Het aantal aanmeldingen steeg met 11% (1.196 zaken)
  • in totaal leidden 512 bemiddelingen tot een daadwerkelijk contact, een stijging van 13%
  • De meeste aanmeldingen kwamen vanuit daderzijde (85%) waarvan het aandeel volwassen daders gestaag stijgt
  • Slachtoffers en daders waren in gelijke mate bereid om op het contactverzoek van de andere partij in te gaan (56%)
  • Voor het eerst vonden meer briefwisselingen dan gesprekken plaats
  • Iets minder dan de helft van alle gevoerde bemiddelingen vond voor de zitting plaats (43%)

Bemiddelingen

In 2011 zijn in totaal 2.644 slachtoffers en daders betrokken geweest bij een bemiddeling, dit zijn 191 meer betrokkenen dan in 2010. De aanmeldingen voor slachtoffer-dadergesprekken kwamen in 2011 wederom vooral via de Raad voor de Kinderbescherming.

Ketenpartner

Aanmeldingen 2011

 Raad voor de Kinderbescherming

 589

 Bureau Jeugdzorg

 198

 Slachtofferhulp Nederland

 151

 Justitiële Jeugdinrichting

 46

 Penitentiaire Inrichting

 45

 Diversen

 167

 Totaal

 1196

De aanmeldingen betroffen vooral vermogens- en geweldsdelicten en de aanmeldingen door slachtoffers betroffen opvallend veel verkeersmisdrijven en –ongevallen.

Bewustwordingsbijeenkomsten

Op het terrein van de cursussen gericht op bewustwording en verhoging van empathie heeft Slachtoffer in Beeld 12 bijeenkomsten als onderdeel van de cursus Puinruimen in PI Nieuwegein verzorgd en het personeel van drie Exodushuizen. Ook is met 14 daders een voortraject gestart ter verhoging van sociale, communicatieve en empathische vaardigheden. 

Kwaliteitsborging

Verder heeft 2011 in het teken gestaan van kwaliteitsborging door de ontwikkeling van een nieuwe versie van de handleiding slachtoffer-dadergesprekken en het handboek interne instructies & protocollen voor bemiddelaars als leidraad in hun werk. Slachtoffer in Beeld heeft tevens een klachtencommissie ingesteld en een klachtenreglement opgesteld. Tot slot is een groep bemiddelaars tot voorlichters benoemd die met training en een pakket aan voorlichtingsmateriaal ruim 50 voorlichtingen heeft gegeven aan diverse verwijzende instanties.