Missie & Visie

Missie - wat stelt Perspectief zich ten doel?

Perspectief Herstelbemiddeling staat voor wederzijds respect tussen mensen en gaat uit van het vermogen van betrokkenen bij een ingrijpende gebeurtenis om zelf bij te dragen aan herstel. Perspectief helpt hierbij door het contact tussen slachtoffers en daders en direct betrokkenen van misdrijven, incidenten en (verkeers)ongevallen te bevorderen en te begeleiden. Zij wil hiermee bijdragen aan de emotionele verwerking van het incident bij slachtoffers en de schuldverwerking bij daders.

Visie - hoe wil Perspectief dat bereiken?

Perspectief Herstelbemiddeling stelt bij haar bemiddelingen de behoefte van de betrokkenen centraal. Ze begeleidt en ondersteunt hen waar nodig. Zij hanteert hierbij vrijwilligheid als uitgangspunt. Perspectief hecht zeer aan de onafhankelijkheid en integriteit van haar bemiddelaars, zodat de belangen van alle deelnemers behartigd worden.

Slachtoffers hebben behoefte aan herstel en gerechtigheid. Contact met de dader geeft inzicht in de gebeurtenis en helpt daarmee bij de verwerking van het misdrijf. Het vermindert angst en woede en draagt daardoor bij aan herstel van het gevoel van veiligheid.

Daders worden door het contact met het slachtoffer geconfronteerd met de gevolgen van hun daad. Het helpt hen om de verantwoordelijkheid te nemen en biedt de mogelijkheid om schuld-, spijt- en schaamtegevoelens te uiten, te verwerken en een herstelgebaar naar het slachtoffer te maken.

Perspectief gaat in haar slachtoffer-daderbemiddelingen uit van de uniciteit van elk mens en elk delict. Alle bemiddelingen worden daarom aangepast op de individuele wensen en mogelijkheden en vinden plaats op het moment dat slachtoffer en dader daar behoefte aan hebben. Centraal daarbij staat dat de bemiddeling gericht is op herstel, de inhoud van de bemiddeling vertrouwelijk is tenzij betrokkenen daar zelf andere afspraken over maken en dat slachtoffer en dader een actieve rol innemen.

Perspectief wil dat alle slachtoffers en daders de mogelijkheid krijgen om van slachtoffer-daderbemiddeling gebruik te maken als hen dit past en in een behoefte voorziet. Volledige informatie over het doel, het nut en de werkwijze stelt hen in staat om zelfstandig een afweging te kunnen maken. Hulpverleners, begeleiders en anderen die met slachtoffers en daders werken, dienen actief en vrijblijvend over slachtoffer-daderbemiddeling te informeren. Tegelijkertijd streeft Perspectief ernaar dat slachtoffers en daders ook zelf de weg naar slachtoffer-daderbemiddeling kunnen vinden.

Aanpak

Perspectief Herstelbemiddeilng bereikt haar doelen door ondernemend en innovatief te werk te gaan. Zij streeft naar grote bekendheid en een goede reputatie in de samenleving en specifiek onder slachtoffers, daders en verwijzende instanties. Met deze laatste werkt ze nauw samen. Daarnaast levert Perspectief Herstelbemiddeling een bijdrage aan de kennisontwikkeling op het gebied van slachtoffer- en daderschap bij direct betrokkenen, hulpverlenende organisaties en wetenschap. Om haar kwalitatieve ambities waar te kunnen maken, werkt Perspectief met hoog opgeleide, vaste en ervaren bemiddelaars die voordurend worden bijgeschoold.

Jaarplan 2017

In 2017 zet Perspectief de samenwerking met ketenpartners zoals de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Reclassering, Slachtofferhulp Nederland, Jeugdbescherming, Politie en Openbaar Ministerie zal SiB ook in 2017 blijven zoeken. Naast bestaande betrekkingen, zal de organisatie in 2017 ook haar vizier richten op organisaties in instellingen waarmee tot nu toe nog niet zo nauw werd samengewerkt. Zo zal Perspectief de samenwerking met gemeenten waar mogelijk opzoeken en wordt de Geestelijke Gezondheidszorg in 2017 actief benaderd aangezien Perspectief verwacht ook hier veel mensen te bereiken voor wie bemiddeling kan bijdragen in het emotioneel herstel. Tot slot zal de organisatie de samenwerking met de politie actief opzoeken, die tot nu toe moeilijk te benaderen vanwege de eigen reorganisaties.

In 2017 zal Perspectief, na verschijning van het beleidskader Herstelbemiddeling eind 2016, hopelijk ook meer duidelijkheid krijgen over de mogelijkheden van mediation in strafzaken. Zij hoopt en pleit ervoor dat justitie slachtoffers en daders informeert over alle vormen van herstelbemiddeling die mogelijk zijn. Wanneer Perspectief Herstelbemiddeling uitvoerder wordt van mediation in strafzaken, zal de volledige informatie en dus de keuzevrijheid in elk geval gegarandeerd zijn. Tot slot zal in het jaar 2017 ook eindelijk onze nieuwe organisatienaam bekend en geïmplementeerd worden. Een grote operatie die zichtbaar zal zijn in al onze communicatie-uitingen. Een naam die recht doet aan alle betrokkenen die deelnemen aan herstelbemiddeling; slachtoffers én daders. Een naam die al onze doelgroepen zal aanspreken en die past bij wat nu al 10 jaar onze hoofdtaak is: mensen via bemiddeling in staat te stellen bij te dragen aan hun eigen en elkaars herstel.