Missie & Visie

Missie - wat stelt Perspectief zich ten doel?

Perspectief Herstelbemiddeling gaat uit van het vermogen van betrokkenen bij een ingrijpende gebeurtenis om zelf bij te dragen aan herstel. Perspectief helpt hierbij door het contact tussen slachtoffers en daders en direct betrokkenen van misdrijven, incidenten en (verkeers)ongevallen te bevorderen en te begeleiden. Zij wil hiermee bijdragen aan de emotionele verwerking van het incident bij slachtoffers en de schuldverwerking bij daders.

Visie - hoe wil Perspectief dat bereiken?

Perspectief Herstelbemiddeling stelt bij haar bemiddelingen de behoefte van de betrokkenen centraal. Ze begeleidt en ondersteunt hen waar nodig. Zij hanteert hierbij vrijwilligheid als uitgangspunt. Perspectief hecht zeer aan de onafhankelijkheid en integriteit van haar bemiddelaars, zodat de belangen van alle deelnemers behartigd worden.

Slachtoffers hebben behoefte aan herstel en gerechtigheid. Veel slachtoffers hebben vragen. Contact met de dader geeft inzicht in de gebeurtenis en helpt daarmee bij de verwerking van het misdrijf. Het vermindert angst en woede en draagt daardoor bij aan herstel van het gevoel van veiligheid.

Daders worden door het contact met het slachtoffer geconfronteerd met de gevolgen van hun daad. Het helpt hen om de verantwoordelijkheid te nemen en biedt de mogelijkheid om schuld-, spijt- en schaamtegevoelens te uiten, te verwerken en een herstelgebaar naar het slachtoffer te maken.

Perspectief gaat in haar slachtoffer-daderbemiddelingen uit van de uniciteit van elk mens en elk delict. Alle bemiddelingen worden daarom aangepast op de individuele wensen en mogelijkheden en vinden plaats op het moment dat slachtoffer en dader daar behoefte aan hebben. Centraal daarbij staat dat de bemiddeling gericht is op herstel, de inhoud van de bemiddeling vertrouwelijk is tenzij betrokkenen daar zelf andere afspraken over maken en dat slachtoffer en dader een actieve rol innemen.

Perspectief wil dat alle slachtoffers en daders de mogelijkheid krijgen om van slachtoffer-daderbemiddeling gebruik te maken als hen dit past en in een behoefte voorziet. Volledige informatie over het doel, het nut en de werkwijze stelt hen in staat om zelfstandig een afweging te kunnen maken. Hulpverleners, begeleiders en anderen die met slachtoffers en daders werken, dienen actief en vrijblijvend over slachtoffer-daderbemiddeling te informeren. Tegelijkertijd streeft Perspectief ernaar dat slachtoffers en daders ook zelf de weg naar slachtoffer-daderbemiddeling kunnen vinden.

Aanpak

Perspectief Herstelbemiddeling bereikt haar doelen door ondernemend en innovatief te werk te gaan. Zij streeft naar grote bekendheid en een goede reputatie in de samenleving en specifiek onder slachtoffers, daders en verwijzende instanties. Met deze laatste werkt ze nauw samen. Daarnaast levert Perspectief Herstelbemiddeling een bijdrage aan de kennisontwikkeling op het gebied van slachtoffer- en daderschap bij direct betrokkenen, hulpverlenende organisaties en wetenschap. Om haar kwalitatieve ambities waar te kunnen maken, werkt Perspectief met hoog opgeleide, vaste en ervaren bemiddelaars die voordurend worden bijgeschoold.

Jaarplan 2018

In het voorjaar van 2017 gingen we een nieuwe naam dragen die beter past bij onze hoofdtaak en de missie en visie die daaraan ten grondslag liggen: Perspectief Herstelbemiddeling. We zijn er voor zowel slachtoffer én dader, bieden op zorgvuldige wijze ruimte aan ieders perspectief en geven zo direct betrokkenen kans op herstel. Met de nieuwe naam is onze werkwijze en visie niet veranderd maar beter zichtbaar. Ook in 2018 zet Perspectief zich in voor de mogelijkheid van professionele herstelbemiddeling voor iedereen die betrokken is bij een delict, (ernstig) verkeersongeval of andere ingrijpende gebeurtenis. Een nieuwe naam heeft even tijd nodig om te landen, maar we moeten dat wel een handje helpen. We willen daarom komend jaar extra investeren in de huidige samenwerking met ketenpartners en de samenwerking aangaan met nieuwe partners. Om zo te zorgen dat zoveel mogelijk cliënten van uiteenlopende instanties de kans krijgen met herstelbemiddeling een stap in hun verwerking te zetten. Dit betekent dat we in 2018 flink inzetten op niet alleen vergroting van de (nieuwe) naamsbekendheid maar ook op positionering, met behulp van beproefde middelen en meer vernieuwende, digitale vormen van communicatie.

Keuzevrijheid

In het voorjaar van 2017 werden de zogeheten slachtofferrechten wettelijk van kracht. Slachtoffers hebben onder meer recht op informatie over herstelrechtelijke voorzieningen, waaronder bemiddeling, en mogen vragen om contact met de dader. Voor Perspectief betekent dit dat we ook in 2018 het belang blijven benadrukken van het goed en volledig informeren van partijen. De waarborgen voor herstelbemiddeling, vrijwilligheid en nauw daarmee samenhangende vertrouwelijkheid en neutraliteit, moeten hierbij leidend zijn. Keuzevrijheid staat voorop. Daadwerkelijke keuzevrijheid betekent dat partijen, zonder consequenties, kunnen kiezen om niet deel te nemen of daar in het verloop van het traject alsnog vanaf te zien. Dit geldt zowel voor het slachtoffer als voor de dader. Bovendien betekent keuzevrijheid dat beide partijen kunnen kiezen of en wat er aan derden kan worden teruggekoppeld. Perspectief ziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd om deze bewustwording bij de ketenpartners te vergroten en de informatievoorziening  aan de direct betrokkenen, voor wie herstelrecht in eerste instantie is bedoeld, te optimaliseren.